تبلیغات
علوم اجتماعی بعنوان یک رشته

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 تیر 1390

 

[تصویر: 1361007324.jpg]

رابرت ارزا پارک (1944-1864) از دانشگاه شیکاگو:


- از آن جایی ایده ابداعی بوم شناختی انسانی (Human Ecology) مدعی است که شهر و زندگی در شهر حاصل رقابت در محیط طبیعی است- بدین معنی که محیط طبیعی یک نیروی ابزاری در تعیین مشخصات شهر است- به عنوان یک دیدگاه تلاش میکند فرایند ها/ایده های بیولوژیکی را برای جامعه جهانی بکار برد.
- شهر را به عنوان یک ارگانیسم اجتماعی با بخش های متمایز-که این بخش ها با یک فرایند درونی ونه بی نظمی و هرج و مرج به هم پیوند خورده اند- باور نمود.
- شهر به علاوه یک سازمان کالبدی یک سازمان اخلاقی نیز هست که بر داوری های سنجشی اشاره می نماید.
- بر شکل کالبدی شهر و تطابق انسان با شرایط بوم شناختی زندگی شهری متمرکز شد.
فرضیه های ثابت شده نظری
- تاثیر علوم طبیعی استدلال میکند که شباهتی میان دنیای ارگانیک (طبیعی) و دنیای اجتماعی وجود دارد به این مفهوم که قوانین طبیعی می توانند با جامعه تطابق یابند. گونه ای از داروینیسم اجتماعی.
- بافت زندگی- تمامی اعضا به هم وابسته هستند، نوعی وابستگی متقابل میان گونه هایی که در یک محیط مشترک قرار دارند وجود دارد، که به نظر می رسد یک کشمکش داروینی برای موجودیت است. (تنظیم تعداد ارگانیسم های زنده ، کنترل توزیع و حفظ تعادل محیط جایی صورت می پذیرد که بازماندگان کشمکش موقعیتی را در محیط فیزیکی و در میان تقسیم بندی موجود کار میان گونه ها پیدا کنند.)
همزیستی در مقابل سازمان اجتماعی
همزیستی: وابستگی متقابل در میان دو یا تعداد بیشتری از گونه ها.
فرایند هایی که رشد و توسعه جامعه گیاهی و حیوانی را مشخص میکنند، در جوامع انسانی به کار بسته شد.
جامعه (گیاهی، حیوانی، انسانی): در واحد های فردی تعریف شده که در کشمکش و تعارض در سکونتگاه خود در گیرند، این جوامع به پیچیده ترین شیوه سازماندهی شده و بهم وابسته هستند.

ویژگی های ضروری یک جامعه
1. جمعیتی که بر اساس منطقه (زمین) سازماندهی شده اند.
2. کم و بیش به صورت کامل در خاکی که بر آن سکونت دارد ریشه دوانده است.
3. واحدهای فردی آن در رابطه ی وابستگی دو طرفه زندگی می کنند، که بیشتر همزیستی است تا همبستگی اجتماعی.
جامعه انسانی (شهر) در دوسطح سازماندهی شده است:
1. حیاتی یا همزیستی (زیر ساخت): برخاسته از رقابت؛ ساختار شهر از رقابت ساکنان برای منابع کمیاب ناشی شده است، این باور وجود دارد که شهرها به محیط های وابسته به همزیگری شباهت داشتند.
2. فرهنگ ( روبنا): برخاسته از ارتباط و وفاق جمعی؛ شیوه ی زندگی در شهر که پاسخی انطباقی به سازمان شهری بوده و ناشی از سطوح حیاتی (زیستی) است. در شهرِ فرهنگی این شیوی زندگی با همکاری میان بازیگران آن حفظ شده است.
یک جامعه وابسته به همزیگری بر بنیاد رقابت و یک جامعه فرهنگی بر اساس ارتباط و وفاق جمعی است.
شهر دارای اجزای زیاد بوده که شامل نواحی طبیعی به شکل های گوناگون است:
- ناحیه محصور قومی
- نواحی فعالیت های وابسته (تجارت، خرید، تولید، نواحی مسکونی و غیره)
- گروه بندی در آمدی (محله های متوسط، گتوها و غیره)
- نواحی کالبدی جدا از هم (رودها، فرودگاه ها، راه های آهن و غیره)
محرک ها و فرایند های جامعه انسانی
جامعه انسانی محصول ارتباط متقابل چهار شاخصه به منظور حفظ تعادل اجتماعی و زیستی است.
1. جمعیت
2. فرهنگ مادی یعنی توسعه فنی
3. فرهنگ غیر مادی یعنی آداب و رسوم و باورها
4. منابع طبیعی سکونتگاه
جوامع انسانی با رقابت و وفاق جمعی مشخص می شوند:
- از افراد وابسته به یکدیگر تشکیل شده است که برای غلبه اقتصادی و منطقه ای رقابت کرده و برای سکونتگاه زیست محیطی، همکاریِ رقابتی همراه با وابستگی اقتصادی ناشی از آن دارند)
- در همان زمان وجود جامعه در حالیکه درگیر فعالیت های بهم پیوسته ی مشترک است، سطح مشخصی از انسجام، وفاق جمعی و اهداف مشترک را تضمین میکند.
رقابت: مکانیزم جامعه برای کنترل جمعیت و حفظ تعادل میان گونه های رقابتی به غلبه، تهاجم و موفقیت و همچنین اصول بوم شناختی رشد می بخشد.
برتری: ناشی از کشمکش میان گونه های مختلف است.
تهاجم: معرفی گونه ای جدید تعادل پیشین را بر هم خواهد زد، جایی که از این پس در یک فرایند وراثت تلاش برای برتری وجود خواهد داشت.
وراثت: مراحل گوناگون یا توالی منظم تغییرات در یک جامعه زیستی در روند رشد خود سپری می شوند. برای مثال جانشینی منطقه ای توسط گروه های مهاجر.
هرم اجتماعی: یک نظم اجتماعی که به صورت سطوح یک سلسله مرتب درک می شود.
1- بوم شناختی-پایه
2- اقتصادی
3- سیاسی
4- اخلاقی - راس
در حالی که جوامع انسانی یک نظم بوم شناختی یا همزیستی کاملا مشابه با جوامع غیر انسانی را به نمایش می گذارند، در یک نظم اجتماعی یا اخلاقی-که در جوامع غیر انسانی قرینه ای ندارد-نیز شرکت می جویند. پارک نظم بوم شناختی را برای درک بهتر نظم اخلاقی انسان مطالعه کرد.
تفاوت های موجود میان اکولوژی و بوم شناسی انسانی
- انسان ها به محیط کالبدی- که تا حد زیادی محصول تقسیم جهانی کار و سیستم تبادل است- به طور بی واسطه وابسته نیستند.
- انسان ها با استفاده از اختراعات و وسایل تکنولوژیکی دارای ظرفیت زیادی برای تغییر محیط کالبدی هستند؛ و
- انسان ها برخاسته از بنیاد جامعه حیاتی هستند که این جامعه نهادی است که ریشه در آداب و رسوم دارد.
محدودیت های بوم شناسی شهری
- تمرکز بر رقابت اقتصادی برای زمین
- ساده سازی و تعمیم بیش از حد
- شاخصه های دیگری مانند قوانین دولتی، احساسات، گرایشات فرهنگی در نظر گرفته نشده است.

.................................

ببخشید که به روز رسانی این وبلاگ در حد عالی نیست اما قول میدم که از این به بعد به طور مرتب آپ داشته باشمارسال توسط حسینی جلالی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 17 مهر 1389

مقدمه : وقتی سخن از مددکاری می‌شود بسیاری از افراد به یاد زندان‌ها یا پرورشگاه‌ها می‌افتند که در آنجا

افرادی به نام مددکار در دفتر یا واحد مددکاری فعالیت می‌کنند. اما حرفه مددکاری به فعالیت در دو مکان فوق

محدود نمی‌شود. بلکه مددکاری اجتماعی، یکی از رشته‌های کاربردی است که فارغ‌التحصیل آن باید بتواند در

مراکز مختلف با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که آموزش دیده است، وارد زندگی انسان‌هایی شود که به هر

دلیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی‌توانند مشکل خود را به تنهایی حل کنند یا

منشأ مشکل خویش را تشخیص بدهند.در واقع این افراد می‌توانند به یاری مددکارمشکل خویش را شناخته وحل

نمایند. بنابراین اگر بخواهیم این رشته را به طور خلاصه معرفی کنیم، باید بگوییم که هدف رشته مددکاری این

است که به افراد نیازمند به خدمات اجتماعی کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس راه

حل آن را پیدا کنند.

توانایی‌های‌ لازم :

یک‌ مددکار باید دارای‌ توانمندی‌های‌ روحی‌ خاصی‌ باشد؛ یعنی باید روحیه‌ای‌ قوی‌ داشته‌ باشد تا بتواند مشکلات‌

و معضلاتی‌ را که‌ در زندگی‌ انسان‌ها می‌بیند، تحمل‌ کند پس‌ باید پذیرفت‌ که‌ افراد زودرنج‌ و بسیار حساس‌ و

عاطفی‌ به‌ درد این‌ رشته‌ نمی‌خورند. در ضمن‌ یک‌ مددکار نباید در گفتگو و ارتباط‌ برقرار کردن‌ با دیگران‌ دچار مشکل‌

شود و در نهایت‌ یک‌ مددکار باید خود را به‌ خوبی‌ بشناسد چون‌ اگر خود را نشناسد، نمی‌تواند به‌ دیگری‌ شناخت‌

بدهد و او را کمک‌ کند.

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران :

رشته‌ مددکاری‌ از جمله رشته‌هایی‌ است‌ که‌ داوطلبان‌ هر سه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و

علوم‌ انسانی‌ می‌توانند آن‌ را انتخاب‌ کنند همچنین‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید در دوران‌ تحصیل‌ 24 واحد کارورزی‌ و

پس‌ از فارغ‌التحصیلی‌ 2 سال‌ طرح‌ بگذرانند. این‌ دو ویژگی‌ رشته‌ فوق‌ را متمایز ساخته‌ است‌، چرا که‌

فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ به‌ دلیل‌ تجربه‌ ناشی‌ از 24 واحد کارورزی‌ در 6 واحد مستقل‌ و 2 سال‌ طرح‌ در سازمان‌ها و

مؤسسه‌های‌ دولتی‌، از موقعیت‌ شغلی‌ مناسبی‌ برخوردار هستند. در واقع‌ هر جایی‌ که‌ اداره‌ رفاه‌ یا امور

اجتماعی‌ هست‌، مددکار اجتماعی‌ می‌تواند در آنجا حضور داشته‌ و مسؤولیتی‌ را بر عهده‌ بگیرد. در نتیجه‌

فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ مشکل‌ اشتغال‌ ندارند. اما با وجود مزیت‌های‌ این‌ رشته،‌ باید پذیرفت‌ که‌ رشته‌ مددکاری‌

با مشکلاتی‌ نیز گریبانگیر است‌ که‌ در این‌ میان‌ گمنام‌ بودن‌ رشته‌ مددکاری‌ در جامعه‌ و حتی‌ در بین‌ جوانان‌ و

داوطلبان‌ کنکور مشکل‌ بسیار بزرگی‌ است‌.

 ارسال توسط حسینی جلالی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 شهریور 1389

جامعه‌شناسی دانش بررسی جامعه می‌باشد. این رشته علمی به بررسی جوامع بشری، برهم‌کنش‌های آنها، و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاری‌شان نگاه داشته یا تغییر می‌دهد می‌پردازد. این رشته علمی تلاش می‌کند به این هدف با تجزیه جامعه به بخش‌های تشکیل دهنده‌اش مانند انجمن‌ها، نهادها، گروه‌های هم‌جنس، هم‌نژاد، یا هم‌سن، و بررسی نحوه برهم‌کنش فعال این اجزاء با همدیگر بپردازد. علاوه بر اینها، این علم موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشربندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی نظمی‌هایی مانند جرم، انحراف، و انقلاب را مورد تحقیق قرار می‌دهد. [۱]

از آنجایی که در مقایسه با بقیه حیوانات، انسان کمتر تحت تأثیر و کنترل غرایز می‌باشد، بخش زیادی از رفتارهای او توسط ساختارهای اجتماعی کنترل می‌شود. این موضوع ضرورت وجود ارگان‌های اجتماعی (از قبیل ارگانهای اقتصادی، مذهبی، آموزشی، سیاسی،...) جهت مشخص کردن رفتارها و تصمیمات انسانها را نشان می‌دهد. رشته جامعه‌شناسی به بررسی نحوه‌های تأثیر ارگان‌های اجتماعی بر رفتار انسانها، برهم‌کنش ارگان‌های اجتماعی مختلف با یکدیگر، تشکیل، فرسودگی و نابودی آنها می‌پردازد. [۱] از آنجایی که جامعه‌شناسی به رفتار ما به عنوان موجوداتی اجتماعی توجه دارد، زمینه پژوهش آن از واکاوی(تحلیل) تماس‌های کوتاه میان افراد ناشناس در خیابان گرفته تا بررسی روندهای اجتماعی جهانی، همه را دربر می‌گیرد. جامعه‌شناسی علم شناخت جامعه و همچنین ساختارها، روابط درون آن، نهادهای آن و واقعیت‌های اجتماعی است.

ابن خلدون مؤسس «علمی از تشکیلات اجتماعی» بوده که به آنچه امروزه جامعه‌شناسی خوانده می‌شود شباهت دارد؛ [۲] چنانچه برخی از محققین ابن خلدون را پدر جامعه‌شناسی می‌شناسند.[۳][۴] بگفته دانشنامه بریتانیکا جامعه‌شناسی در اواخر قرن ۱۹ میلادی بواسطه کارهای امیل دورکیم در فرانسه، ماکس وبر و گئورگ زیمل در آلمان، رابرت پارک و آلبیون وودبری اسمال در آمریکا ظهور کرد.[۱] جامعه‌شناسی در ایران توسط غلامحسین صدیقی (تولد: ۱۲۸۴ هجری شمسی) در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی بنیان نهاده شد.[۵]

جامعه‌شناسان از روش‌های مشاهده‌ای مختلف، نظرسنجی و مصاحبه، تحلیل‌های آماری، آزمایش‌های کنترل شده، و روش‌های دیگر بهره می‌جویند.

 

_______________________________________________________________________

 

نظریه های جامعه شناسی :

 

نظریه‌های جامعه‌شناسی چهارچوب‌های نظری هستند که جامعه‌شناسان از آنها برای توضیح و تحلیل فعالیت‌ها، فرایندها و ساختارهای اجتماعی استفاده می‌کنند. نظریه‌های جامعه‌شناسی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول نظریاتی هستند که با الهام از روش اتخاذ شده در علوم طبیعی، و با هدف یافتن قوانین جامع حاکم بر اجتماع انسان‌ها ایجاد شد. نظریه پردازان در این رشته تلاش دارند که روابط علت و معلولی حاکم بر جوامع انسانی را کشف کنند. قوانین و مدل‌های پیشنهاد شده می‌بایست بگونه‌ای بیان شده باشند که صحت آنها آزمایش پذیر باشد. به عبارت دیگر جمع‌آوری داده‌ها این نظریات را تأیید و یا تکذیب بکند. مثال بسیار معروفی از این گونه از نظریات مقاله معروف و تأثیرگذار ماکس وبر درباره ساختارهای اداری (bureaucracy) می‌باشد. این مقاله شالوده بسیاری از تحقیقات بعدی در این زمینه را بنا نهاد. دسته دیگری از نظریات اجتماعی بجای بررسی داده‌های تجربی فرایندهای اجتماعی، مسائل پایه‌ای‌تر و درونی‌تر را مورد بحث قرار می‌دهند. برخی از این مطالعات به خصوص به بررسی «رفتار» و «نظم» می‌پردازند و سعی در پاسخ به سؤالاتی مانند آنچه در زیر آمده می‌کنند: آیا رفتارهای اجتماعی عملگرا و هدفگرا هستند یا اینکه توسط ملاحظات زیبایی شناسی، عاطفی و اخلاقی شکل گرفته و هدایت می‌شوند؟ آیا الگوهایی که در رفتارهای اجتماعی مشاهده می‌شود ناشی از کنترلی است که مؤسسات بر اشخاص از طرق اخلاقی و یا اعمال زور دارند، یا اینکه ناشی از مذاکرات عملی است که بین افراد مختلف هنگامی که باید تصمیمی لحظه‌ای در شرایط غیر قابل پیشبینی شده در زندگی روز مره بگیرند، می‌باشد؟ نظریات در این دسته بر نقش عاطفه در رفتار و نیاز به هماهنگی در ایجاد نظم تأکید دارند. دسته سوم از نظریات بصورت غیر مستقیم از روش‌های هرمنیوتیک سعی در یافتن معانی و قصدهای متونی را می‌کند که در یک جامعه به شهرت رسیده‌اند، و از این طریق و بصورت غیر مستقیم سعی در پاسخ به سؤالات مورد علاقه جامع شناسان می‌کند.

________________________________________________________________________________________________

 

امیدوارم از ومطالب این وبلاگ راضی بوده باشید

 

 

  

 ارسال توسط حسینی جلالی
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 آبان 1388

به نام خدا

 

 

دوستان خوبم سلام

 

                           امیدوارم ایام به کامتان باشد

 

بعد از معرفی رشته ی برناامه ریزی اجتماعی می خوام معرفی کوتاهی از سایر

 

رشته های علوم اجتماعی را برایتان ارائه بدم.

 

علوم اجتماعی دارای چهار گرایش پژوهشگری اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی، رفاه و تعاون

 

اجتماعی و مردم شناسی است.

گرایش پژوهشگری اجتماعی:

هدف پژوهشگری اجتماعی ساختن انسان جامعه  شناس است. انسانی که بتواند با مطالعات دقیق

 

نظری و عملی به عنوان یک محقق، سطح آگاهی های اجتماعی را بالا برده و همچنین پاسخگوی

 

نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی و خدماتی باشد. یعنی نتایج تحقیقات او به ما بگوید که چگونه می

 

توان از بحرانهای اجتماعی عبور کرد و به آرامش و رفاه رسید. درسهای جامعه شناسی دارای

 

سه شاخه است. در یک شاخه مهارت در عملیات تحقیقی آموزش داده می شود، شاخه دیگر مبانی

 

جامعه شناسی است که پایه های علم جامعه شناسی را از نظر مفهومی معرفی می کند.و شاخه

 

سوم نیز مباحث جمعیت شناسی است که از درس مبانی جمعیت شناسی شروع می شود و به تحلیل

 

جمعیت، تحلیل حرکت های جمعیتی و کاربردهای جمعیت شناسی در مباحث اجتماعی و اقتصادختم

 

می گردد.

توانایی های لازم:

دانشجوی این گرایش باید به تحقیق های نظری و عملی علاقه مند باشد. یعنی از یکسو نظریه های

 

اجتماعی را مطالعه کرده و آنها را مورد نقد و تحلیل قرار دهد و از سوی دیگر بین مردم جامعه

 

رفته و به تحقیق های میدانی علاقه مند باشد. دانش و بینش ریاضی در این گرایش بسیار مهم می

 

باشد یعنی دقیق فکر کردن و دقیق اندیشیدن در پژوهشگری اجتماعی حساس و مهم است.

موقعیت شغلی در ایران:

در حال حاضر پژوهش های اجتماعی رواج و گسترش پیدا کرده است و نه تنها بخش های دولتی

 

موظف به انجام تحقیقات اجتماعی هستند بلکه بخش های خصوصی نیز به تحقیقات اجتماعی روی

 

آورده اند. به همین دلیل به جرات می توان گفت که امروزه یک دانشجوی باسواد این گرایش که

 

دارای مهارت پژوهشی باشد، هرگز مشکل اشتغال نخواهد داشت.

درس های این رشته در طول تحصیل:

دروس مشترک در همه ی گرایشها:

نظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، روش تحقیق علمی،

 

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی انقلابها،

 

مبانی جامعه شناسی، مبانی جمعیت شناسی، مبانی روانشناسی، ریاضیات پایه، مبانی فلسفه،

 

مبانی جامعه شناسی، مبانی مردم شناسی، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، اصول علم سیاست، آمار

 

مقدماتی، روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم اقتصاد، آمار در علوم اجتماعی، تاریخ تفکر

 

اجتماعی در اسلام، روانشناسی اجتماعی، زبان، انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب.

دروس تخصصی گرایش پژوهشگری اجتماعی:

جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه شناسی ایلات و عشایر،

 

جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی شهری، تکنیک های خاص تحقیق، جامعه شناسی ارتباط

 

جمعی، جامعه شناسی

 

گرایش تعاون و رفاه اجتماعی:

 گرایش تعاون و رفاه اجتماعی رشته ای میان رشته است که محتوای دروس آن را اقتصاد،

 

جامعه شناسی، مردم شناسی، امور مالی، حسابداری، مدیریت و تعاون و کارکرد تعاون تشکیل می

 

دهد و هدف آن تربیت کارشناسانی است که بتوانند به یاری تشکل های انسانی عامل توزیع عادلانه

 

ثروت و قدرت در جامعه گردند. در گرایش تعاون و رفاه اجتماعی هر آنچه مربوط به تعاونی باشد

 

مورد بحث و بررسی قرار می گیردکه از آن جمله می توان به انواع تعاونی ها، چگونگی تاسیس

 

و مدیریت آنها و فوایدی که تعاونی ها برای جامعه دارند، اشاره کرد.

توانایی های لازم:

گرایش تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان یک میان رشته از واحدهای گوناگون درسی استفاده می

 

کند که می توان این دروس متنوع را در دو درس پایه و اصلی اقتصاد و جامعه شناسی خلاصه

 

کرد در نتیجه دانشجویی که پایه ریاضی قوی داشته باشد، می تواند در تعدادی از دروس مهم این

 

رشته مثل امور مالی، اقتصاد و حسابداری موفق گردد و اگر به علوم اجتماعی علاقه مند باشد می

 

تواند در دروسی مثل جامعه شناسی یا مردم شناسی توفیق یابد. علاوه بر آمادگی در دروس فوق

 

دانشجوی این رشته باید به تعاون علاقه مند بوده و روحیه همکاری وهمیاری با دیگران را داشته

 

باشد. چون در این رشته دانشجویان باید توانند ارتباطی نزدیک با دیگران ایجاد بکنند.

موقعیت شغلی در ایران:

فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در شاخه ها و واحدهای مختلف وزارتخانه تعاون کار

 

بکنند. همچنین می توانند در تعاونی های شرکتها و وزارتخانه های مختلف اعم از تعاونی های ت

 

تولیدی، مصرف و مسکن به عنوان مدیر و برنامه ریز مشغول به کار شوند. با این که فارغ

 

التحصیلان این گرایش می توانند در بسیاری از وزارتخانه ها و شرکتهای خصوصی و دولتی مفید

 

باشند اما متاسفانه بازار کار این گرایش محدود می باشد چون در جامعه ما به مدیریت علمی

 

تعاونی ها اهمیت نداده و در کل تعاونی ها حضوری فعال در جامعه ندارند.

دروس تخصصی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی:

اصول و اندیشه های تعاونی، سیر تحول تعاونی در ایران و جهان، اصول آموزش و ترویج تعاونی،

 

انواع و کارکرد تعاونی ها، سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها، زمینه ها و شیوه های همیاری در

 

جوامع شهری و روستایی، اقتصاد خرد و کلان، حقوق تجارت، حقوق تعاون (تهیه اساسنامه و

 

آئین نامه)، اصول حسابداری، امور مالی تعاونی ها، سمینار مسائل تعاونی، تامین و رفاه

 

اجتماعی، کارورزی.

گرایش مردم شناسی:

کار اصلی یک مردم شناس مطالعه فرهنگ مع مختلف، در مکانها و زمانهای متفاوت، از

 

قدیمیترین ایام تا امروز است و در این میکار اصلی یک مردم شناس مطالعه فرهنگ مع مختلف،

 

در مکانها و زمانهای متفاوت، از قدیمیترین ایام تا امروز است و در این میان توجه ویژه ای به

 

سیر تحول فرهنگ، علل تغییرات فرهنگی و کاربرد فرهمهم و تعیین کننده ای دارد یعنی لازمه

 

اصلی مطالعات اجتماعی، مطالعه فرهنگی است و در حوزه مطالعات فرهنگی نیز، مردم شناسان

 

نقش بسیار مهمی دارند.

توانایی های لازم:

کنجکاوی، صبر و علاقه به کارهای میدانی برای دانشجوی این رشته ضروری است. دانشجوی

 

مردم شناسی باید به مردم و مسائل جامعه اش علاقه مند بوده و روابط اجتماعی خوبی داشته باشد

 

تا بتواند باگروههای مختلف جامعه ارتباط نزدیکی برقرار کرده و از فرهنگ و هنجارهای آنهامطلع شود.

موقعیت شغلی در ایران:

رشته مردم شناسی زیربنای بسیاری از فعالیت های اجتماعی است و این به معنای آن است که

 

بازار کار متنوعی برای فارغ التحصیلان این رشته وجود دارد و اکثر وزارتخانه ها به فارغ

 

التحصیلان این رشته نیازمندند. چرا که باید بخش تحقیقات مردم شناسی بسیار گسترده ای داشته

 

باشند. البته برخی از وزارتخانه ها مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،

 

کشاورزی، جهادکشاورزی، کشور، خارجه و نیرودر حال حاضر نیز دارای چنین بخشی هستند و

 

فارغ التحصیلان این رشته را جذب می کنند. همچنین فارغ التحصیل این رشته می تواند به مطالعه

 

و تحقیق آزاد روی آورده و نتیجه تحقیقات خویش را به صورت کتاب منتشر سازد. چون امروزه

 

کتبی که در زمینه مردم شناسی چاپ می شود، بازار بسیار خوبی دارد.

 

 

باتشکر

 ارسال توسط حسینی جلالی
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 2 آبان 1388

به نام خدا

 

دوستان عزِِِیزدر ابتدا بهتر است معرفی کوتاه از گرایش برنامه ریزی اجتماعی در اختیارتان قرار بدهم:

 

گرایش برنامه ریزی اجتماعی عمدتا پیرامون مسائل اجتماعی و برنامه ریزی در خصوص اجتماع و انسان است. برای مثال هنگام ساخت یک مجتمع آپارتمانی، کارشناس برنامه ریزی اجتماعی برای مسائل اجتماعی آن مجتمع برنامه ریزی می کند تا حقوق هریک از افراد ساکن در این مجتمع حفظ و ساکنان آن با کمترین مشکلات و مسائل اجتماعی روبرو گردند. یا مثلا برنامه ریزی می کند که در یک شهر مراکز اقتصادی یا سایت های صنعتی در کجا باید قرار بگیرد و توسعه ساختمانی چگونه انجام شود که مشکلی برای جامعه بوجود نیاید.
توانایی های لازم:

گرایش برنامه ریزی اجتماعی با آمار و تحقیقات میدانی ارتباطی تنگاتنگ دارد به همین دلیل دانشجوی این رشته باید از سلامت جسمانی برخوردار باشد تا بتواند در انجام تحقیقات میدانی موفق گردد. کار دانشجو و بخصوص فارغ التحصیل برنامه ریزی اجتماعی یک کار کتابخانه ای نیست. بلکه باید در جامعه حضوری فعال داشته باشد. اطلاعات علمی لازم برای دانشجوی این گرایش دروس ریاضی، زبان انگلیسی، جغرافیا و جامعه شناسی است.
موقعیت شغلی در ایران:
دانشجویان این گرایش دیدگاههای خوبی در زمینه مسائل شهری و روستایی، حمل و نقل، برنامه ریزی اجتماعی - اقتصادی با بعد اجتماعی پیدا می کنند و می توانند در سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی فعالیت نمایند. که در بخش دولتی در سازمانهای برنامه و بودجه، وزارت کشور، فرمانداری ها و در اکثر اداره های دولتی می توانند مشغول به کار شوند و در سایر بخشهای عمومی نیز شهرداریها، موسسه های مختلفی از قبیل بنیاد شهید، کمیته امداد

امام خمینی" ره"، سازمان بهزیستی و موسسه های خدماتی و مشاوره ای مکان های مناسبی برای اشتغال هستند و فارغ التحصیلان می توانند به صورت کارشناسان مستقل تحقیقات شهری، روستایی و منطقه ای نیز فعالیت کنند.
دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی اجتماعی:

اصول توسعه و عمران، تئوریهای برنامه ریزی، برنامه ریزی شهری، تئوریهای برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی روستایی، تکنیکهای مقدماتی برنامه ریزی، برنامه ریزی منطقه ای در ایران، ارزشیابی طرحها و برنامه ها، عوامل سازمان دهی مکان، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی اجتماعی، اصول علم جغرافیا و نقشه خوانی.

 

 

باتشکر

                                              حسینی جلالی

 

 

 

 ارسال توسط حسینی جلالی
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 4 شهریور 1388

 به نام خدا

   

 

دوستان گلم سلام

 

من فکر میکنم که در ابتدای صحبتم بهتر است که طبق روال هر

 

آشنایی معرفی کامل از خودم و هدفم از طراحی این وبلاگ را

 

برای شما دوستان خوبم مشخص کنم.

 

من  حسینی جلالی دانشجوی ترم 3رشته ی علوم اجتماعی

 

گرایش برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه شهید چمران اهوازهستم.

 

انگیزه ی من از طراحی این وبلاگ این است که به دوستانی که مانند

 

من درابتدای راهشان هیچ آشنایی با رشته ی علوم اجتماعی وبخصوص

 

گرایش برنامه ریزی اجتماعی ویا دوستان دبیرستانی که علاقه مند

 

هستند در این رشته ادامه تحصیل دهند آشنایی کاملی بدهم تا با چشم

 

بازتری این رشته را انتخاب کنند . امیدوارم که بتوانم دراین راه

 

خدمتی هرچند کوچک به شما دوستداران رشته ی جامعه شناسی

 

ارائه دهم در پایان از تمام دوستانی که مطلبی در رابطه با موضوع

 

این وبلاگ دارند تقاضا میکنم مطالب خود رابرای من بفرستند.

 

                                              با تشکر

                                     حسینی جلالیارسال توسط حسینی جلالی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظریات کدام یک از اقتصاددانان یا جامعه شناساسان با نظریات شما انطباق دارد؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin